Σε ένα πρώτο πακέτο µέτρων όπως είναι η συνολική εξαίρεση των παραγωγών που δηλώνουν κάτω των 100 στρεµµάτων από όλες τις πράσινες υποχρεώσεις για τη λήψη τσεκ (αιρεσιµότητα) και τη µείωση των επιτόπιων ελέγχων κατά 50% για την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, καταλήγει η Κοµισιόν, σύµφωνα µε έγγραφο που απέστειλε στη βελγική Προεδρία.

Χωρίς τις πράσινες υποχρεώσεις για την εξασφάλιση του τσεκ αγρότες με καλλιέργεια μέχρι 100 στρέμματα

Τα παραπάνω θα συζητηθούν κατά το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την ερχόµενη ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου, µε την Κοµισιόν να σηµειώνει πως θα δροµολογήσει τον Μάρτιο διαδικτυακή έρευνα που θα απευθύνεται απευθείας σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω προτάσεις. Αναλυτικότερα, τα µέτρα που προτείνει προς υιοθέτηση η Κοµισιόν:

Βραχυπρόθεσµα µέτρα

Τροποποίηση των κανόνων διατήρησης των µόνιµων βοσκοτόπων (Αιρεσιµότητα ΚΓΠΚ1). Αφορά πρώην κτηνοτρόφους µε µεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις που στράφηκαν στην παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών ώστε να κληθούν να µετατρέψουν εκ νέου την αρόσιµη γη τους σε µόνιµους βοσκότοπους.  Χρονοδιάγραµµα: Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί τον Μάρτιο.

Eπανεξέταση πιθανών γεωργικών πρακτικών για την κάλυψη των εδαφών (Αιρεσιµότητα ΚΓΠΚ 6): Οι γεωργοί µπορούν να έχουν µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα οργώµατα και τις εργασίες που µπορούν να κάνουν για να εκπληρώνουν την υποχρέωση της φυτοκάλυψης.

Χρονοδιάγραµµα: ∆ιευκρινίσεις που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν µε τα κράτη µέλη τον Μάρτιο.

Αναθεώρηση της µεθοδολογίας της ΕΕ για την αξιολόγηση της ποιότητας του συστήµατος παρακολούθησης εκτάσεων. Οι γεωργοί θα λαµβάνουν έως και 50 % λιγότερες επισκέψεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν επίσης πόροι στις εθνικές διοικήσεις.

Χρονοδιάγραµµα: Οριστικοποίηση και παρουσίαση της νέας µεθοδολογίας τον Μάρτιο.

Αποσαφήνιση της έννοιας της ανωτέρας βίας: Οι πληγέντες γεωργοί θα έχουν µεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά την είσπραξη των πληρωµών τους στο πλαίσιο της ΚΓΠ και οι εθνικές διοικήσεις θα επωφεληθούν από µια σαφέστερη ερµηνεία σε επίπεδο ΕΕ, αποτρέποντας δηµοσιονοµικά σφάλµατα.

Χρονοδιάγραµµα: Παρουσίαση των διευκρινίσεων στα κράτη µέλη τον Μάρτιο

∆ιευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τροποποιήσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Οι εθνικές διοικήσεις µπορούν να εντοπίσουν µε µεγαλύτερη ευκολία τοµείς πιθανής απλούστευσης και να τους εφαρµόσουν ταχύτερα προς όφελος των γεωργών.

Χρονοδιάγραµµα: Τρέχουσα διαδικασία.

Μεσοπρόθεσµα µέτρα

Εξαίρεση των µικρών εκµεταλλεύσεων κάτω των 100 στρεµµάτων από τους ελέγχους που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αιρεσιµότητας (ΚΓΠΚ). Επιπλέον, σε περίπτωση ενδιάµεσης τροποποίησης των βασικών κανονισµών, το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 για τη γη υπό αγρανάπαυση, το πρότυπο ΚΓΠΚ 7 για την αµειψισπορά και το πρότυπο ΚΓΠΚ 6 για την κάλυψη του εδάφους θα µπορούσαν να αναθεωρηθούν ώστε να µειωθεί περαιτέρω η επιβάρυνση για τους γεωργούς.

Μακροπρόθεσµα µέτρα

Για να ανταποκριθεί περαιτέρω στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης στον γεωργικό τοµέα, η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης δράσεις για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα και την προστασία τους από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντοµα.

∆εδοµένου ότι οι γεωργοί είναι συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος στην αλυσίδα αξίας των τροφίµων, οι δράσεις αυτές µπορεί να καλύπτουν ζητήµατα όπως η διαφάνεια της αγοράς, οι εµπορικές πρακτικές στην αλυσίδα αξίας, το κόστος παραγωγής ή ο πιο οµοιογενής έλεγχος των υφιστάµενων κανόνων για τα εισαγόµενα γεωργικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της ΚΑΠ – Προτάσεις και πρωτοβουλίες

Οι πρώτες πιθανές δράσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας που επιβαρύνει τους αγρότες, περιγράφονται σε έγγραφο που απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βελγική Προεδρία.

Το σχετικό έγγραφο θα χρησιμεύσει ως βάση συζήτησης μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που θα πραγματοποιηθεί, στις Βρυξέλλες στις 26 Φεβρουαρίου, με σκοπό να υπάρξουν συντονισμός και ανάληψη κοινών δράσεων από τις χώρες της ΕΕ.

Τις προτάσεις χαιρέτισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, τονίζοντας ότι στόχος του είναι να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να καταστεί η ΚΑΠ πιο λειτουργική, πιο απλή και πιο δίκαιη. «Η θέση των αγροτών βρίσκεται στα χωράφια, στα σημεία παραγωγής και όχι στα γκισέ των γραφειοκρατών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει τη διεξαγωγή διαδικτυακής έρευνας, τον Μάρτιο, που θα απευθύνεται απευθείας στους αγρότες. Στόχος, ο καθορισμός των κύριων πηγών ανησυχίας τους και η κατανόηση των πηγών διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΑΠ, καθώς και από άλλους κανόνες της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία στην ΕΕ και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.

Μια πρώτη εικόνα των κύριων διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες θα υπάρχει το καλοκαίρι με τα τελικά αποτελέσματα να συμπεριλαμβάνονται σε λεπτομερέστερη ανάλυση που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2024.

Η Κομισιόν προτείνει, ακόμη, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση τόσο στους αγρότες όσο και στις εθνικές διοικήσεις, οι οποίες αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής με τους παραγωγούς και είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την καταβολή των κονδυλίων της ΕΕ.

  • Απλούστευση ορισμένων από τις απαιτήσεις αιρεσιμότητας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι γεωργοί της ΕΕ.
  • Αλλαγή των κανόνων για τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, σχετικά με το πρώτο πρότυπο (ΚΑΠΚ 1), το οποίο επιβάλλει την απαίτηση να διατηρούνται σταθερές οι εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων στην ΕΕ από το έτος αναφοράς 2018. Η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθούν οι εν λόγω κανόνες έως τα μέσα Μαρτίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλούνται από τον αναπροσανατολισμό της αγοράς και τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, διασφαλίζοντας ότι οι γεωργοί δεν υφίστανται κυρώσεις κατά την εργασία τους και συμβάλλοντας στη μείωση του φόρτου, δεδομένου ότι λιγότερες εκτάσεις θα πρέπει να μετατραπούν εκ νέου σε μόνιμους βοσκότοπους.
  • Απλούστευση της μεθοδολογίας για ορισμένους ελέγχους, με στόχο τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τις εθνικές διοικήσεις έως και κατά 50%. Το μέτρο αυτό ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα των κρατών μελών. Με λιγότερες επισκέψεις από τη διοίκηση για τη διαχείριση, οι γεωργοί θα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στο βασικό τους έργο.
  • Αποσαφήνιση της χρήσης της έννοιας της ανωτέρας βίας και των εξαιρετικών περιστάσεων. Αυτή η νομική έννοια επιτρέπει στους γεωργούς που δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις της ΚΑΠ λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων (όπως σε περιπτώσεις σοβαρών ξηρασιών ή πλημμυρών) να μην τους επιβληθούν κυρώσεις. Η διευκρίνιση αυτή θα στηρίξει τις εθνικές διοικήσεις στην εφαρμογή της παρούσας διάταξης και θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα βελτιώσει επίσης τη βεβαιότητα ότι η στήριξη της ΚΑΠ για τους γεωργούς θα επηρεαστεί από αυτά τα ατυχές γεγονότα.

Στο έγγραφό της, η Επιτροπή αναφέρει επίσης πρόσθετα μεσοπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να ελαφρύνουν τον φόρτο ιδίως για τους μικρότερους γεωργούς, και μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει αλλαγές για τον σκοπό αυτό στους βασικούς κανονισμούς της ΚΑΠ που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2021.

  1. Μια πρόταση που υποβάλλεται μπορεί να είναι η εξαίρεση των μικρών εκμεταλλεύσεων κάτω των 100 στρεμμάτων από τους ελέγχους που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αιρεσιμότητας (ΚΑΠΚ). Η εξαίρεση αυτή θα απλουστεύσει σημαντικά την καθημερινή εργασία των μικροκαλλιεργητών που αντιπροσωπεύουν το 65% των δικαιούχων της ΚΑΠ, διατηρώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της, δεδομένου ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν μόνο το 9,6 % των εκτάσεων που λαμβάνουν στήριξη από την ΚΑΠ.
  2. Σε περίπτωση ενδιάμεσης τροποποίησης των βασικών κανονισμών, το πρότυπο ΚΑΠΚ 8 για τη γη υπό αγρανάπαυση, το πρότυπο ΚΑΠΚ 7 για την αμειψισπορά και το πρότυπο ΚΑΠΚ 6 για την κάλυψη του εδάφους θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν ώστε να μειωθεί περαιτέρω η επιβάρυνση για τους γεωργούς.
  • Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών απλούστευσης από τα κράτη μέλη μεταξύ των διαφόρων σχετικών φορέων συνεργασίας (ομάδων εμπειρογνωμόνων, επιτροπών και άλλων).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται, επίσης, δράσεις για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα και την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντομα. Οι δράσεις αυτές μπορεί να καλύπτουν ζητήματα, όπως η διαφάνεια της αγοράς, οι εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα αξίας, το κόστος παραγωγής ή ο πιο ομοιογενής έλεγχος των υφιστάμενων κανόνων για τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά:

«Η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσεων για την άμβλυνση της πίεσης που υφίστανται σήμερα οι γυναίκες και οι άνδρες που εργάζονται σκληρά στον γεωργικό τομέα. Μειώνουμε τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς μας ώστε να τους βοηθήσουμε να εγγυηθούν την επισιτιστική ασφάλεια για τους ευρωπαίους πολίτες. Η απλούστευση των γεωργικών πολιτικών μας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με αυτό το φάσμα δράσεων, υλοποιούμε τη δέσμευση που αναλάβαμε έναντι των γεωργών μας να επιταχύνουμε αυτή τη συζήτηση. Προσβλέπω στην ακρόαση των απόψεων των κρατών μελών μας».

Ακολουθεί η δήλωση του Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας:

«Το μήνυμα των γεωργών είναι σαφές: θέλουν να εργάζονται στους τομείς τους και να μην μένουν πίσω από φακέλους. Ως απάντηση, η Επιτροπή προσδιόρισε μια σειρά δράσεων σε επίπεδο ΕΕ που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς κατά τους προσεχείς μήνες και έτη. Χαιρετίζω αυτή την ανανεωμένη επιτάχυνση προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις εν λόγω δράσεις και κάθε πρωτοβουλία που θα επιτρέψει στους γεωργούς να δαπανήσουν το ωράριο εργασίας τους σε ό, τι αφορά την υποστήριξη των οικογενειών τους και την παραγωγή των βασικών αγαθών μας».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε:

«Οι κινητοποιήσεις των αγροτών έστειλαν ένα σαφές μήνυμα προς τα κέντρα αποφάσεων της ΕΕ, ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει κατά τρόπο ομαλό. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ των αναγκαίων αλλαγών στην ΚΑΠ ώστε να γίνει πιο λειτουργική, άρα και πιο επωφελής, για τους αγρότες, η θέση των οποίων βρίσκεται στα χωράφια, στα σημεία παραγωγής και όχι στα γκισέ των γραφειοκρατών. Θα επιμείνουμε στις αλλαγές αυτές τόσο στη συνεδρίαση της Ομάδας των EUMED-9, όσο και στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Στόχος μας είναι να οδηγηθούμε σε αποφάσεις που κάνουν την εφαρμογή της ΚΑΠ πιο απλή και πιο δίκαιη».

 Share