Τετάρτη , 28 Φεβρουαρίου 2024

ΦΥ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Ι Α ( Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ )

Στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές η πτήση των ακμαίων της
ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες τρέφονται στα άνθη.
Παραλιακές και πρώιμες περιοχές :

 Στους ελαιώνες με ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζεται να γίνει
καμία επέμβαση στη γενιά αυτή. Ποσοστό μόλις 5% του συνόλου των
ανθέων εξασφαλίζει μια καλή καρποφορία.

 Στους ελαιώνες με εξαιρετικά μικρή ανθοφορία (< 50% της κανονικής)
συστήνεται ψεκασμός κατά την έναρξη της άνθισης. Προτείνεται η
χρήση σκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus
thuringiensis) ή άλλου εγκεκριμένου εκλεκτικού σκευάσματος. Στην
περίοδο της άνθισης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολυδύναμα
εντομοκτόνα που βλάπτουν και τα έντομα-μη στόχους όπως τις μέλισσες
και άλλους επικονιαστές, τα παράσιτα και τα αρπακτικά, δηλαδή τα
ωφέλιμα έντομα που συνδράμουν στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

 Στη βιολογική γεωργία ο πυρηνοτρήτης αντιμετωπίζεται κατά κανόνα
στην ανθόβια γενιά. Ο ψεκασμός χρησιμεύει στη μείωση του πληθυσμού
διότι αργότερα, στην καρπόβια γενιά που οι προνύμφες εισέρχονται
γρήγορα στο εσωτερικό των καρπών, δεν διατίθενται εκλεκτικά
εντομοκτόνα για την καταπολέμησή τους. Στους ελαιώνες βιολογικής
καλλιέργειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας, συστήνεται
επέμβαση με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας όταν έχουν
ανοίξει το 5-25% των ανθέων και επανάληψη μετά από 7 ημέρες.
Για μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.
Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α :
(Palpita unionalis)
Οδηγίες:
Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς καταστρέφουν με φαγώματα τη νέα
τρυφερή βλάστηση.

Νεαρά δεντρύλλια σε φυτώρια ή σε νεοσύστατους ελαιώνες και
αυστηρά κλαδεμένα δέντρα λόγω της τρυφερής βλάστησης πρέπει να
ελέγχονται για προσβολές και να προστατεύονται. Η μαργαρόνια
καταναλώνει το φύλλωμα και τους ακραίους οφθαλμούς προκαλώντας
ανεπιθύμητους πλάγιους βλαστούς ή την καταστροφή των εμβολίων.
Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται άμεσα επέμβαση.
Β Α Μ Β Α Κ Α Δ Α :
( Ψύλλα )
(Euphyllura phillyreae)
Οδηγίες:
Μυζητικό έντομο που προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Λόγω απομύζησης
των χυμών στα ανθικά όργανα προκαλεί ανθόπτωση και μείωση της
καρπόδεσης. Χαρακτηριστικά είναι τα λευκά κολλώδη εκκρίματα που
καλύπτουν τις κορυφές των νέων βλαστών και τις ανθοταξίες. Λόγω
έντονου παρασιτισμού και των ξηροθερμικών συνθηκών του καλοκαιριού
συνήθως παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και δεν ζημιώνει την παραγωγή.

Συνιστάται αντιμετώπιση σε ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία σε
συνδυασμό με έντονη προσβολή (προσοστό προσβεβλημένων ανθέων >
30%) κατά προτίμηση με παραφινικά λάδια.
Με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων λαμβάνονται δεδομένα για την Π.Ε. Χανίων.

Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς.
Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx και
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx μπορείτε να ενημερώνεστε για τα
ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ε ν τ ο μ ο κ τ ό ν α και μ υ κ η τ ο κ τ ό ν α αντίστοιχα, σύμφωνα με τις
τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων. Διαβάζετε και εφαρμόζετε τις οδηγίες στις ετικέτες των
σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

 Ενημερώνεστε παρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή αναμενόμενη βροχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο
βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες
πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που
λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει να
συνεκτιμάτε τις τοπικέςσυνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία,
θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά)

 

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη 4.
Παρατηρήσεις υπαίθρου: Σ. Λούρου, Ρ. Οικονομάκη, Μ. Ροδιτάκη.

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

Δείτε επίσης εδώ

Φάρμακο «από ελαιόλαδο» πολλά υποσχόμενο για ορισμένους τύπους καρκίνου – Έρευνα αποκαλύπτει

Τα πολύτιμα συστατικά του ελαιολάδου αναδεικνύονται και στη φαρμακολογία, με ένα νέο σκεύασμα με ελαϊκό …