Παρασκευή , 12 Απριλίου 2024

Στα 20,95 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κονδύλι για τη δακοκτονία του 2021

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
4.- Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων.»
5.- Την με αριθμ. 19232/20.03.2020 (ΦΕΚ 221 ΥΟΔΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών».
6.- Την ανάγκη επιχορήγησης Περιφερειών της χώρας, προς κάλυψη δαπανών για το πρόγραμμα
δακοκτονίας έτους 2021.
2
7.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2021 και αφορούν
στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών.
8.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών»,
συνολικό ποσό έως 20.954.300.00€, σε Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς
κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος
και τη δυναμική των δακοπληθυσμών (δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και
παγιοθεσίας, δαπάνες προμήθειας υλικών, λοιπές δαπάνες δακοκτονίας) ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 223.000,00
ΑΤΤΙΚΗΣ 385.000,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.000.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.250.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 272.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.187.000,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 855.000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 255.000,00
ΚΡΗΤΗΣ 7.947.300,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 345.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.285.000,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείτε επίσης εδώ

Ενημέρωση για το «Xylella fastidiosa» στην Κυνουρία

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή …