Με 95% δυναμικότητα η πληρωμή Β΄ δόσης στους Νέους Αγρότες 2017

Με εκπαίδευση 150 ωρών για πράσινο πιστοποιητικό και τήρηση τουλάχιστον στον 95% της δυναμικότητας της εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική δέσμευση, μπορούν οι Νέοι Αγρότες του Μέτρου 6.1 να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής της δεύτερης δόσης του πριμ πρώτης εγκατάστασης.

Σε υπουργική απόφαση την οποία υπογράφουν οι κ.κ. Βορίδης και Σκρέκας καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και ο οδικός χάρτης που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι για την είσπραξη του ποσού που αιτούνται.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως ακολούθως:

Αριθμ. 2723

4n Τροποποίηση της υπ ́ αρ. 8585/10-10-2016 (Β ́ 3322) απόφασης του Yπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Λεπτομέρει- ες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτι- κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1303/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα- θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα- μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ- σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1305/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανά- πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1306/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη δι- αχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ ́ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ ́ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1308/2013 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργη- ση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ ́ αρ. 922/1972, (ΕΟΚ) υπ ́ αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ ́ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου

5. Τον κατ ́ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέ- σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανό- νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ- χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Τον κατ ́ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ ́ αρ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ- χου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανά- πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

9. Την υπ ́ αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

10. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελε- γκτικού Συνεδρίου με θέμα: «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγ- χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης».

Β. Τις διατάξεις νόμων και π.δ.:

1. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμά- τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α ́297) και άλλες διατάξεις» (Α ́ 265) και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α ́98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα- να» σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133).

3. Το π.δ. 97/2017 (Α ́138) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ- βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121).

5. Το ν. 2690/1999 (Α ́45) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

6. Το ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ- γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α ́249) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

7. Το ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α ́151), όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λει- τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης», των κυβερνη- τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α ́ 133), όπως ισχύει.

Γ. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ ́ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β ́ 1205), όπως ισχύει.

2. Την υπ ́αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Αναδι- άρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β ́ 3066), όπως τρο- ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ ́ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτι- κής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Εκχώρηση αρμοδιοτή- των της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχει- ρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονο- μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β ́ 3447), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ ́ αρ. 242/14-01-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυ- πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 34).

5. Την υπ ́ αρ. 1582/71256/30-6-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερει- ών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια- τρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων» (Β ́ 2277).

6. Την υπ ́ αρ. 104/7056/21-1-2015 (Β ́ 147) υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίμων: «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικα- σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Την υπ ́ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Β ́ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)», όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 απόφαση του Υπουρ- γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γε- ωργών” του

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β ́ 3322) όπως έχει τροποποι- ηθεί και ισχύει.

10. Την υπ ́ αρ. πρωτοκόλλου 1109/08-04-2020 σύμ- φωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.

11. Την υπ ́ αρ. πρωτοκόλλου 25979/24-04-2020 σύμ- φωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη υπ ́ αρ. 8585/10-10-2016 από- φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμμα- τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (Β ́ 3322), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ ́ αρ. 3498/2017 (Β ́ 1277), 443/2018 (Β ́288) και 6303/2018 (Β ́3536) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

Τεύχος B’ 2415/18.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24379

Δείτε επίσης εδώ

Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για μικρές επενδύσεις των αγροτών

Μικρά κατά βάση επιχειρηματικά σχέδια με άμεση αναφορά στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές που …