Το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε το πρώτο δελτίο του 2024, σχετικά με τις γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεμα της ελιάς.

Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεμα ελιάς:

1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό.
2. Απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων.
3. Απομάκρυνση των κλαδιών από τον ελαιώνα και την περίμετρό του (είναι εστίες μόλυνσης και εκτροφείο των ξυλοφάγων εντόμων).
4. Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).

1. ΒΑΚΤΗΡΙΟ
Οδηγίες: Μετά από την δημιουργία τραυμάτων (κλάδεμα ή καθάρισμα των δένδρων, παγετό, συγκομιδή) να γίνεται αμέσως επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από το βακτήριο. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι ευαίσθητη στο βακτήριο (καρκίνος της ελιάς).

2. ΚΑΠΝΙΑ
Οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται στα μελιτώδη εκκρίματα διαφόρων κοκκοειδών
(κυρίως του Λεκανίου)

Οδηγίες: Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα, βοηθά στο καθάρισμα των δένδρων από την καπνιά και τις λειχήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 Η εξασφάλιση με το κλάδεμα, καλών συνθηκών αερισμού και φωτισμού των ελαιοδένδρων μειώνει τις προσβολές από το Λεκάνιο και άλλα κοκκοειδή.
 Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 Όλα τα δελτία  υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α.
ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ