Ειδικότερα, για τη δράση :Συγκέντρωση και θρυμματισμός των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων και εφαρμογή του κομπόστ (ιδιοπαραγώμενο ή μη)», απαιτούνται:
  1. Στις περιπτώσεις του ιδιοπαραγώμενου κομποστ εφόσον ο παραγωγός έχει προμηθευτεί κομποστοποιητή θα πρέπει να επισυνάπτεται στην ΕΑΕ το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Εγχειρίδιο Οικολογικών Προγραμμάτων 2023 Σελίδα 27 από 43 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
  2. Απόδειξη παραλαβής των υπολειμμάτων από την μονάδα βιοαερίου ή παραγωγής κομπόστ που τα παρέλαβε.
  3. Δελτίο αποστολής ή άλλο παραστατικό παράδοσης του υλικού (κομπόστ ή χωνεύματος ή επεξεργασμένης ιλύος) στο γεωργό από τη μονάδα παραγωγής αυτού ή από το παραστατικό αγοράς.
  4. Εδαφολογικές αναλύσεις

Καθορίζεται ελάχιστη ποσότητα εφαρμογής κομπόστ ή χωνεύματος ή επεξεργασμένης ιλύος κατά κατηγορία καλλιέργειας ως εξής:

– Κηπευτικά 3.000 λίτρα/ha

– αρόσιμες εκτάσεις 1.500 λίτρα/ha,

– αμπέλια και ακτινίδια 1.550 λίτρα/ha

– λοιπές μόνιμες καλλιέργειες 2.000 λίτρα/ha

  1. Πιστοποιητικό ανάλυσης του προς εφαρμογή υλικού, στην περίπτωση που ο γεωργός προμηθεύεται οργανικό υλικό από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων (αδειοδοτημένη μονάδα βιοαερίου, αδειοδοτημένη μονάδα κομποστοποίησης και παραγωγής κομπόστ κατάλληλου για γεωργική χρήση, αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ) .

Στο πιστοποιητικό ανάλυσης αναγράφονται κατ’ ελάχιστον : περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, περιεκτικότητα σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο, περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα

Έως 20 ευρώ το πριμ

Το Οικολογικό Πρόγραμμα/Δράση 31.4 έχει σκοπό την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας εντός των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αυτό συνίσταται σε δυο φάσεις:

Φάση 1η: Απομάκρυνση από τον αγρό του συνόλου της παραχθείσας βιομάζας που δεν διατίθεται προς κατανάλωση και κατεύθυνσή της σε χώρο όπου θα γίνει η διαχείρισή της.

Φάση 2η: Εφαρμογή στον αγρό χωνεμένης βιομάζας με σκοπό την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους ή/και τον εμπλουτισμό του με θρεπτικά στοιχεία.

Τα παραπάνω είναι δυνατό να επιτευχθούν είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Άμεσα εφόσον μετά τη συλλογή της βιομάζας ακολουθήσει κομποστοποίηση αυτής εντός της ίδιας της εκμετάλλευσης και διασκορπισμός του κομπόστ στα αγροτεμάχια. Έμμεσ

α εφόσον η βιομάζα διατεθεί σε κατάλληλο για τη διαχείρισή της φορέα και ακολούθως εφαρμοστεί εντός του αγρού κομπόστ ή χώνευμα κατάλληλο για γεωργική χρήση. Στη δράση είναι επιλέξιμοι οι ενεργοί γεωργοί που έχουν στην κατοχή τους εκτάσεις με μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλια, ακτινιδιές) ή αροτραίες καλλιέργειες καθώς και κηπευτικά. Οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να αφαιρούν τα παντός είδους γεωργικά υπολείμματα από την καλλιεργούμενη έκταση και α. είτε να τα κομποστοποιούν και ακολούθως να εφαρμόζουν το κομπόστ στον αγρό, β. είτε να διαθέτουν αυτά σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων και ακολούθως να προμηθεύονται κομπόστ ή χώνευμα κατάλληλο για γεωργική χρήση.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση που λαμβάνει ο γεωργός για τις ανωτέρω ενέργειες σε ευρώ ανά στρέμμα ανέρχεται στην ενίσχυση που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων (2 ευρώ/στρέμμα), η οποία προσαυξάνεται με την ενίσχυση για την προμήθεια του κομποστ ανά ομάδα καλλιέργειας:

Προμήθεια κομπόστ ή χωνεύματος και διασπορά του στον αγρό που καλλιεργείται με αροτραίες καλλιέργειες/ Συνολική ενίσχυση 11 ευρώ/στρέμμα.

Προμήθεια κομπόστ ή χωνεύματος και διασπορά του στον αγρό που καλλιεργείται με κηπευτικές καλλιέργειες/ Συνολική ενίσχυση 20 ευρώ/στρέμμα.

Προμήθεια κομπόστ ή χωνεύματος και διασπορά του στον αγρό που καλλιεργείται με ακτινίδια ή αμπέλια/ Συνολική ενίσχυση 11,2 ευρώ/στρέμμα.

Προμήθεια κομπόστ ή χωνεύματος και διασπορά του στον αγρό που καλλιεργείται με δενδρώδεις καλλιέργειες πλην αμπελιών και ακτινιδίων/ Συνολική ενίσχυση 14 ευρώ/στρέμμα.

πηγη agronews.gr